fbpx

Kursuste tingimused

Kriit Reklaamiagentuur OÜ õppekorralduse alused.

1. Üldsätted. 
1.1. Kriit Reklaamiagentuur OÜ (registrikood: 12366099) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest. 
1.2. Kriit Reklaamiagentuur OÜ on täienduskoolitusasutus, mis korraldab täiskasvanute täienduskoolitust sotsiaalmeedia ja digiturunduse alal.
1.3. Õppetöö viiakse läbi online-is.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse Kriit Reklaamiagentuur OÜ veebilehel aadressil kriit.ee.
1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena või individuaalselt.
1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.7. Kriit Reklaamiagentuur OÜ asjaajamise- ja õppekeeled on eesti ja vene keeled.
1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.8.1. õppekava nimetus;
1.8.2. õppekavarühm;
1.8.3. õpiväljundid;
1.8.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.8.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.8.6. õppe sisu;
1.8.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.8.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.8.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.8.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.9. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.
1.10. Täiendkoolituse õppekavade kvaliteedi tagame sellega, et igaastaselt arendame ja täiendame õppekava vastastavalt täiendkoolituste standardile. Samuti pöörame suurt tähelepanu tagasisidele, mida annavad meie õpilased erinevate kanalite kaudu.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine.
2.1. Kriit Reklaamiagentuur OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, arve maksja ja saaja andmed ning osaleja e-posti aadress ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

3. Koolitusele registreerimine ja koolitusgrupi komplekteerimine.
3.1. Koolitusele registreerimine.
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreerida. Registreerida saab e-posti teel (info@kriit.ee)

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine.
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Igale koolitusele registreerijale saadetakse kinnitus koolitusele registreerimise kohta.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3 Kriit Reklaamiagentuur OÜl on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine.
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kellele on väljastatud tasumiseks koolituse arve.
4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.
5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
5.2. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
5.3. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel.
5.4.Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus küsimustiku või annavad tagasiside muus vormis.

6. Koolituse eest tasumine.
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ühes osas – 100%, mis tuleb tasuda peale koolituse läbiviimist. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Mitmele osalejale ühest asutusest kehtib soodushind. 10% koolituse maksumusest iga inimese kohta. 
6.3. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.
6.4. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7. Koolitusest loobumine.
7.1. Kui koolitusele registreerinul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Viimsi Autopesula ja koolituskeskuse e-kirja teel info@kriit.ee
7.2. Kui osaleja on osalenud vähemalt ühel koolitus päeval ja pärast loobunud koolitusest mingil põhjusel, siis tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest.

8. Õppija õigused ja kohustused.
8.1. Õppijal on õigus:
8.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;
8.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
8.1.3. saada teavet Kriit Reklaamiagentuur OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;
8.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Kriit Reklaamiagentuur OÜ süül ära jäänud kursuste eest;
8.1.5. lahkuda omal soovil enne koolituse lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
8.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus.
8.2. Õppija on kohustatud: 
8.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
8.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;
8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
8.2.4. Maksta esitatud koolitusarve õigeaegselt.

9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded.
9.1. Lektorid peab olema aktiivselt tegutsenud/ tegutseb õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. Vaidluste lahendamise kord.
10.1. Kriit Reklaamiagentuur OÜ ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

© 2021 Reklaamiagentuur KRIIT           P. Pinna, 13615, Tallinn, Estonia